Nález pravěkých objektů v prostoru Průmyslové zóny-Sever / Chrudim / 2006

Popisovaná lokalita se nalézá na severním cípu intravilánu města Chrudimi. Prostor průmyslové zóny leží v přímém sousedství několika známých archeologických lokalit. Dne 13. dubna 2006 byla vyhloubena rýha pro elektropřípojku do průmyslové zóny, která propojovala nově vybudovanou trafostanici s trafostanicí v bývalých vojenských skladech. V úseku o délce 33 m východně od nově vybudované trafostanice byly zjištěny objekty zahloubené do sprašového podloží.

Vzhledem k tomu, že objekty mohly být zkoumány pouze z řezu, nelze přesně stanovit stratigrafické vztahy mezi jednotlivými objekty. Při vzorkování bylo získáno pouze minimum poznatků, které by mohly objasnit dataci jednotlivých objektů. Objekty 1 - 3 mají shodnou charakteristickou černou humózní výplň, na základě které je s jistou dávkou opatrnosti můžeme datovat pravděpodobně do pravěkého období. Objekt 1 lze interpretovat jako zásobnicovou jámu, patrně shodnou funkci zastával i objekt 3. Vzhledem k tomu, že objekt 2 byl zachycen na obou profilech, soudíme, že jde o základový žlab větší kůlové stavby. Výplní a patrně i funkcí se liší objekt 4, který se na základě nálezu raně středověké keramiky jeví jako nejmladší. S největší pravděpodobností se jedná o pozůstatky objektu obytného charakteru.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

ObrázekObrázek

Obr. 1 – Situační plánek. 1) výzkum roku 2006; 2) Vojenské depo; 3) býv. Leninovy sady, 4) stará Transporta; 5) býv. Státní ústav zemědělský. Upraveno podle Historického atlasu 2003.
Obr. 2 – Pohled na lokalitu. Foto J. Musil.