Záchranný archeologický výzkum ve Filištínské ulici - čp. 22/I / Chrudim / 2008

V srpnu roku 2008 byla zjištěna nehlášená stavební aktivita v městské památkové zóně. Po kontaktování investora byly práce pozastaveny a proběhl záchranný archeologický výzkum menšího rozsahu, který provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou GEO-CZ (geodetické a dokumentační práce). Vlastní terénní práce probíhaly od 19. srpna do 29. srpna 2008.

První písemné zprávy o domu čp. 22/I máme až z 18. století. Absenci starších písemných pramenů je možné vysvětlit přeryvem posloupnosti držitelů za třicetileté války, což velice dobře vyplývá ze zápisu z 6. března 1681, který se dotýká sousedního domu čp. 21/I. Tehdy městská obec darovala "pusté místo Sudovské" Janu mladšímu Petržilkovi a manželce Kateřině "aby toliko takové místo k vyzdvižení přijíti a contribuentův přibývati mohlo." Podobně na tom byl i sousední rohový dům čp. 121/I. Dům čp. 22/I byl v podstatě novostavbou vzniklou až v průběhu 18. století, kdy se Chrudim pomalu vzpamatovávala z ničivé třicetileté války.

I když existuje poměrně málo styčných míst mezi jednotlivými sondami, můžeme si i přesto udělat základní představu o vývoji na lokalitě. Na sprašové podloží nasedalo torzo pravěké kulturní vrstvy zjištěné v sondě 1. Následující raně středověké terény byly odstraněny během 2. poloviny 13. století při založení města Přemyslem Otakarem II. Plocha současného domu čp. 22/I původně náležela dvěma měšťanům, kteří si na svých pozemcích postavili dřevěné domy se zahloubenými suterény, které byly objeveny v sondách 1 a 2. Současně se pravděpodobně vytvářela sídlištní vrstva, kterou registrujeme prakticky po celém obvodu současné stavby. Dřevěné středověké domy nestály dlouho, neboť ještě v průběhu 1. poloviny 14. století padly za oběť ničivému požáru. Terén patrně dále narůstal a zástavba musela být znovu obnovena, tentokrát z více odolného materiálu. V zadním traktu městské parcely vznikaly odpadní jímky. Jak vyplývá z archivní rešerše, předchůdce domu čp. 22/I zanikl během třicetileté války. V 18. století před výstavbou dnešního domu čp. 22/I byly odstraněny veškeré terény od 14.–17. století, uchovaly se pouze zahloubené objekty a jímky. Do takto vzniklé stavební jámy byl postaven sklep a následně dům čp. 22/I v té podobě jak jej známe i dnes.  

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

ObrázekObrázek

ObrázekObrázek
Obr. 1
 – Chrudim, Filištínská čp. 22/I. Pohled na plochu sondy 1 od západu. Foto J. Musil.
Obr. 2 – Chrudim, Filištínská čp. 22/I. Pohled na plochu sondy 2 od severu. Foto J. Musil.
Obr. 3 – Chrudim, Filištínská čp. 22/I. Sonda 1. Žlutou linií je znázorněn průběh středověkého suterénu ze 2. pol. 13. století - 1. pol. 14. století, modrou linií odpadní jímka z 15. - 16. století. Foto J. Musil.
Obr. 4 – Chrudim, Filištínská čp. 22/I. Sonda II. Pohled nitra středověkého suterénu. Žlutou šrafurou je znázorněn průběh dřevěné stěny.  Foto J. Musil.