Záchranný archeologický výzkumu při stavbě OC Family Center / Chrudim / 2008

Východní a severovýchodní část Chrudimi patří k dlouhodobě známým archeologickým lokalitám. Na základě dřívějších zjištění a provedené povrchové prospekce bylo zřejmé, že plánovaný areál obchodního centra FAMILY CENTER se nalézá v území s archeologickými nálezy, datovatelnými do pravěkého a raně středověkého období.

Vlastní terénní práce probíhaly po zajištění přístupu na zkoumanou plochu v jedné etapě od 28. července do 15. září 2008. Výzkum provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmami Jan Osina /výkopové a dokumentační práce/ a GEO-CZ /geodetické a dokumentační práce/. Po skrývce ornice byly skryty základové pasy pro budovy A a B na podloží. Pro budovu A, která se nalézá v severnější části zkoumané plochy byly vyhloubeny tři základové pasy /od západu rýhy  4 – 6/. V severní polovině byla situace značně nečitelná v souvislosti s několikanásobnými přesuny deponií zeminy, dočasnou komunikací a recentní meliorací /zjištěna v rýze 5/. Při jižním konci rýhy 4 byl zjištěny dvě kůlové jamky, ve středu rýhy 5 pouze jediná kůlová jamka, které vzhledem k šířce rýhy a velkým odstupům rýh od sebe neumožňují spojení do půdorysů kůlových domů. Složitější situace byla objevena v rýze 6, kde byla odhalena trojice kůlových jamek, které vzhledem k šířce rýhy a velkým odstupům rýh od sebe neumožňují spojení do půdorysů kůlových domů a sídlištní obj. 5 /pravděpodobně smetištní jáma/.

Budova B byla vyměřena v jižní části zkoumané lokality /od západu rýhy 1 – 3/. V rýze č. 1 bylo odkryto 6 kůlových jamek, které vzhledem k šířce rýhy a velkým odstupům rýh od sebe neumožňují spojení do půdorysů kůlových domů.  Na jihozápadním konci rýhy byl objeven úzký žlabovitý objekt č. 22 o hloubce až 0,8 m. Analogická situace byla zjištěna i v rýze č. 2. Také zde kůlové jamky nevytvářely patrnou kůlovou strukturu. O něco lépe jsme na tom v rýze č. 3. s výjimkou obj. 7, 10, 14 a 16 vytvářejí kůlové jamky jednoznačnou strukturu kůlového domu s patrným nárožím. Stavba je orientována delší osou zhruba ve směru SSV-JJZ. 

Datovaní odkrytých situací není bez problémů. Výplně kůlových jamek a sídelních objektů, které bohužel neposkytly žádný datovatelný materiál. Při sběru a bezprostředně po skrývce ornice bylo nalezeno několik atypických pravěkých a raně středověkých střepů. Ani průzkum lokality pomocí detektoru kovů nepřinesl dostatek dobře datovatelného archeologického materiálu, pouze zlomky a předměty novověkého stáří, které se spolu s odpadem dostaly na pole. Jediným vodítkem by mohla být orientace kůlové stavby ve směru SSV – JJZ, která by mohla náležet lidu únětické kultury starší doby bronzové (cca 1900/1800 – 1550/1500 př. n. l.).

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

ObrázekObrázek

ObrázekObrázek
Obr. 1
– Chrudim, FAMILY CENTER. Výzkumné práce v základovém pase budovy B. Foto J. Musil.
Obr. 2 – Chrudim, FAMILY CENTER. Průzkum zkoumané plochy pomocí detektoru plochy. Foto J. Musil.
Obr. 3 – Chrudim, FAMILY CENTER. Pohled na jižní profil žlabovitého objektu č. 22 nejasné funkce. Foto J. Musil.
Obr. 4 – Chrudim, FAMILY CENTER. Žlabovitý objekt č. 22 nejasné funkce. Foto J. Musil.