Soubor raně novověkých hliněných dýmek z Hradební ulice v Chrudimi
Dějiny a stavební vývoj kostela sv. Havla v Hošťákovicích ve světle archivních pramenů
Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
Přeměna svatomichalského hřbitova na park Zieglerovy sady
Jan Selichar a Kameničky: 150. výročí narození děkana J. Melichara

Kontroverzní opomíjený spisovatel František Zavřel: k 60. výročí úmrtí
Příspěvek k stavební podobě „Dolní brány“ v Chrudimi: archeologický výzkum Široké ulice v roce 2006
Neznámá zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou: k. ú. Seč a k. ú. Hoješín, o. Chrudim
Chladné zbraně a militaria 2. sv. války v Regionálním muzeu v Chrudimi
Obraz chrudimského pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století
Chrudimský měšťan Jan Máj a vztahy mezi Chrudimí a Poličkou na přelomu 16. a 17. století

Osmdesát let Miroslava Bastla
Záchranný archeologický výzkum v přízemí domu čp. 145/I ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 2005
Pokus o analýzu původu a tradování mylného údaje k nejstarší zmínce o městě Heřmanův Městec
Architektonický vývoj zámku v Heřmanově Městci do roku 1945
Prosečsko v díle Terezy Novákové
Masarykova letecká liga v Chrudimi v letech 1933–1939

Soubory skel z Chrudimi, Filištínské ulice
Nový typ pozdně středověkého kachle z dílny chrudimského hrnčíře Medka
Středověké opevnění města Chrudimi
Archeologický výzkum na Resslově náměstí v Chrudimi v roce 1995

Archeologický výzkum v Chrudimi Břetislavově ulici v roce 1992: k umístění věže Hlásky a podobě Horní brány
Nálezy kování dřevěných rýčů ve východních Čechách se zvláštním zřetelem ke Chrudimsku
„…nechtěje tomu, aby jací soudové a nevole po mé smrti byly…“: dědická praxe a pozůstalostní konflikty v raně novověké Chrudimi
Demografický vývoj v chrudimském okrese v letech 1850–2001 (Rekviem za okresem Chrudim)
Podíl Spolku pro zbudování nového městského divadla v Chrudimi na kulturním rozvoji města
Budování chrudimského letiště v letech 1937–1939

Nové poznatky k osídlení jižní části chrudimského návrší: vyhodnocení geologických šachtic ze Štěpánkovy ulice, čp. 83/1 – 92/1
Analýza rostlinných zbytků z Chrudimi
Chrudimské malované epitafy
Nové pohledy na Jana Nepomuka Štěpánka
Soupis prvních písemných zmínek k sídlům okresu Chrudim
„Vzdušným oceánem“ aneb Přehled veřejných přednášek s leteckou tematikou konaných v Chrudimi do roku 1929    

Keramika 13. století od kostela Sv. Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou (okr. Chrudim)
„Mentalita“, zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku: chrudimské kšafty ze
16.–18. století
Podnikání a upevňování raně středověké kultury na Chrudimsku
Projekt silničního parního vozu Josefa Ressela
Letecké dění v Chrudimi v letech 1919–1925
Sokolské a hasičské medaile a odznaky Chrudimska

Hrad Rychmburk v edicích A.G. Meissnera (1753–1807) a F.A. Hebera (1815–1849)
Odborná škola pro zpracování dřeva v Chrudimi a počátky uměleckoprůmyslového školství ve východních Čechách
Stará láska v dopisech: Boský osud Jaromíra Johna – román v dopisech a jeho předloha
Masarykova letecká liga v Chrudimi v letech 1930–1932
Mlynáři a odboj   
Hromadný nález mincovních střížků z Chrudimi
Rod Mrdických z Mrdic v Čechách a na Moravě
Josef Papáček
Pobyt S. K. Neumanna za války ve Vápenném Podole
Masarykova letecká liga v Chrudimi v letech 1926–1929
Stolní společnost Salvátorků v Chrudimi
Chrudimské začátky skladatele Jaroslava Doubravy
Jan Skácel píše do Chrudimě: k desátému výročí úmrtí
Významné osobnosti z minulosti Chroustovic
Chrudimsko v letech 1967–1970: stručný přehled politického vývoje
Výběr událostí roku 1998
Regionální publikace, rukopisy, novinové články, stati v odborných časopisech v roce 1998 (příroda, historie, vlastivěda, národopis a kultura Chrudimska)  
Mladý padesátník Mgr. Pavel Kobetič
Ke snahám o údržbu zříceniny hradu Lichnice
Jan Josef Božan (1644–1716) a jeho kancionál „Slavíček rajský“ z roku 1719
Jan Doležal (1846/1847 – 1901) a jeho háj (1872)
Literární zobrazení mlynářské rodiny Mahelů a života v Chrudimi v letech 1848–1912 v díle Heleny Mahelové
Dopad aprovizačních opatření na život v Chrudimi na začátku první světové války
Česká aeronautická společnost v Chrudimi
Klešice v minulosti a současnosti
Chrudimsko v letech 1967–1970: stručný přehled politického vývoje
Výběr událostí roku 1997
Regionální publikace, rukopisy, novinové články a stati v odborných časopisech v roce 1997 (příroda, historie, vlastivěda, národopis a kultura Chrudimska)  
Sídliště u kostela Sv. kříže v Chrudimi a jeho význam pro počátky města
Jan. Nep. Martini, první občanstvem volený chrudimský purkmistr, fundátor všeobecné veřejné nemocnice v Chrudimi
Ničemu tak nerozumím jako té naší české krajině: k 150. výročí narození Antonína Chitussiho
Vypravěčská perspektiva románu Jaromíra Johna Moudrý Engelbert
Město Chrudim a sídlo obchodní a živnostenské komory
Volby do říšské rady a jejich kandidáti v r. 1907 a 1911 na Pardubicku, Chrudimsku a Vysokomýtsku
Z historie chrudimských muzejních budov
Havárie letadla L-5 u Chrudimi 9. října 1932
Hrbokov, minulost a současnost horské vsi na Železných horách
Významné dny v Chrudimi v roce 1996
Výběr událostí roku 1996
Regionální publikace, rukopisy, novinové články a stati v odborných časopisech v roce 1996 (příroda, historie, vlastivěd, národopis a kultura Chrudimska)  
Publikační činnost Okresního muzea Chrudim
Počátky Kateřinského předměstí v Chrudimi z pohledu archeologie
O staré chrudimské poště a jejích poštmistrech
Publikační činnost chrudimského průmyslového muzea pro východní Čechy v prvním desetiletí jeho existence
Město Chrudim a počátky českého letectví
Antonín Slavíček, Jan Melichar a Kamenický
Hlinecko očima K. V. Raise
Miroslav Hanuš (15.5.1907 – 26.9.1995): nástin osobnosti prozaika, který v letech 1937–1995 žil a tvořil v Chrudimi
Výskyt mnohookých (polygonálních) stodol na Chrudimsku
Úvod do problematiky chrudimských politických periodik 2. poloviny 19. století
Výběr událostí roku 1995
Regionální publikace, rukopisy, novinové články a stati v odborných časopisech v roce 1995