Rekonstrukce Sloupu proměnění Páně na Resselově náměstí v Chrudimi v roce 2009

V souvislosti s rekonstrukcí Sloupu proměnění Páně na Resselově náměstí v Chrudimi byla vyprojektována i nová retenční nádrž. Vzhledem k tomu, že již v minulosti při opravách kašny byly objeveny archeologické situace z období vrcholného středověku. Konkrétně při stavbě kanálu z pískovcových kvádrů pro kašnu byla 1. 10. 1884 objevena 2 m hluboká jímka, ze které pocházejí nádoby z 15. století.
            Při bázi výkopu byla zjištěna terciérní štěrkopísková terasa, na kterou nasedá intaktní sprašová návěj. Na její povrch nasedala hlinitá kulturní vrstva, kterou lze na základě dřívějších pozorování datovat do pravěkého období. Na tuto vrstvu nasedají postupně sídlištní vrstvy raného a vrcholného středověku. Do povrchu tohoto souvrství se zahluboval patrně vrcholně středověký objekt, vyplněný černou uhlíkatou výplní. Celé popisované souvrství překryla probarvená tmavě hnědá vrstva. Zde registrujeme úbytek sídlištních souvrství z období vrcholného středověku až novověku. V souvislosti s likvidací městského opevnění a zavážení městských příkopů při stavbě silnice zde bylo provedeno radikální snížení terénu cca o 1 m. Někdy v polovině 19. století je položena valounová dlažba. Mezitím byl vyhlouben výkop, patrně ještě pro dřevěný vodovod. Následně bylo provedeno zadláždění. Nicméně tohoto výkopu, alespoň v menším rozsahu, bylo znovu použito pro elektrické vedení a opět byla provedena zádlažba. Do povrchu byl rovněž vyhlouben výkop pro postavení kanálu z pískovcových kvádrů. jak víme z písemných pramenů byl kanál budován v roce 1884. Kanál samotný byl v nedávné době zakryt ještě železobetonovou krycí deskou. Celou situaci překrývá vrstva písku, pro položení dlažby ze žulových kostek. Mimo to byly zjištěny další recentní výkopy pro inženýrské sítě. Tím se stratigrafický vývoj na lokalitě uzavřel.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi   

obrazek-1obrazek-2

obrazek-3 obrazek-4

obrazek-5

Obr. 1 – Celkový pohled na výzkum. Foto J. Musil.
Obr. 2   Detail spáleništní vrstvy. Foto J. Musil.
Obr. 3 – Východní stěna výkopu se zachyceným torzem vrcholně středověkého zahloubeného objektu. Foto J. Musil.
Obr. 4 – Stopy opracování pískovcových kvádrů. Foto J. Musil.
Obr. 5 – Kanál složený z pískovcových kvádrů. Foto J. Musil.