×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Výzkum za domem čp. 89/I ve Štěpánkově ulici v Chrudimi v letech 2016 – 2017

V souvislosti s adaptací rodného domu J. N. Štěpánka pro potřeby paliativního stacionáře chrudimského hospice bylo nutno realizovat záchranný archeologický výzkum. V první etapě realizované ještě v roce 2016 bylo odbouráno dvorní křídlo domu stavěné v 19. století a odstraněny zbytky podlah. Pro účely úpravy projektu byly vyhloubeny dvě statické sondy (sondy 1 – 2/2016). Na jejich základě bylo rozhodnuto o definitivní podobě založení stavby. Stavba byla založena na patkách propojených základovými pasy, které respektují původní průběh a hloubku základů přístaveb demolovaných v roce 2016, čímž opět došlo k zachování intaktně dochovaných terénů z období raného a vrcholného středověku. Plochy parcely domu čp. 89/I se poprvé dotkl archeologický výzkum při dokumentaci statických šachtic v roce 1986, který přinesl základní představu o dochování archeologických situací v této části chrudimského historického jádra. Díky relativně husté síti sond v ploše dvora za čp. 89/I lze vymezit základní stratigrafické a chronologické horizonty. Bohužel z některých stratigraficky starých vrstev nebyly získány archeologické nálezy. Nejstarší horizont představují situace mladohradištního stáří (11. – 12. století). Po lokaci města ve 2. polovině 13. století dochází jednak k vybudování městské hradby a jednak k založení nejstarší měšťanské architektury. Ta je představována jednak torzem zahloubeného suterénu dřevozemního domu, a dále kamenným valeně klenutým sklepem se vstupní šíjí zachyceným v sondě 1/2016 a 3/2017. Obě stavby byly součástí dřevěných nadzemních domů, které oba podlehly ničivému požáru v první polovině 14. století. Pravděpodobně po té dochází ke změně parcelace a vzniku kamenného podsklepeného jádra domu čp. 89/I. V 15. století byla k městské hradbě přiložena odpadní jímka obsahující hrnce a nádobkové kachle s pravoúhlým ústím datované do 1. poloviny 15. století. Překvapivá je absence mladších terénů, indikující odstranění mladších souvrství v novověkém období. Další vývoj souvisí se zástavbou dvorní plochy v 18. a 19. století. Stratigrafický vývoj uzavírají četné výkopy pro inženýrské sítě.

 

Jan Musil

 

obr001obr002obr003obr004

Obr. 1 – Chrudim, Štěpánkova čp. 89/I. Dvorek za domem po odbourání přístaveb z 19. století. Pohled od severu. Foto J. Musil.

Obr. 2 – Chrudim, Štěpánkova čp. 89/I. Sonda 1/2016. Kamenný sklep se vstupní šíjí jinak dřevěného domu ze 14. století. Foto J. Musil.

Obr. 3 – Chrudim, Štěpánkova čp. 89/I. Sonda 2/2016. Zlomky nádob ve výplni jímky z 15. století. Foto J. Musil.

Obr. 4 – Chrudim, Štěpánkova čp. 89/I. Sonda 2/2016. Torza nádob z výplně jímky z 15. století. Foto M. Rohlenová.