PODSBÍRKA HISTORIE

Nejobsáhlejší podsbírka skládající se ze skupin historických předmětů a předmětů archivní povahy. Jsou to skupiny: sklo, vánoční ozdoby, porcelán, keramika, dýmky a kuřácké potřeby, textil (historický i národopisný), historie, řemesla, militaria, historické hračky, nábytek a dřevořezby, kovové předměty, okrasné a užitkové předměty, technika, numizmatika, sfragistika, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a tisky a fond Josef Ressel.

SKLO
Užité, umělecké a dekorativní předměty ze skla byly získávány do fondu muzea již od 90. let 19. století, a to jak příležitostnými dary a nákupy jednotlivin z období od 2. poloviny 18. století, tak i nákupy tehdejší současné produkce, jako například kolekce novorenesančního a secesního skla z Harrachovské sklárny v Novém Světě v Krkonoších, ze sklářské školy v Kamenickém Šenově, sklárny v Klášterském Mlýně, zastoupeny jsou i francouzské světoznámé firmy Gallé a Daum. Ve 20. letech 20. století byla zakoupena menší kolekce děl Josefa Drahoňovského, několik číšek družstva Artěl, a také soubor figurek z dílny Jaroslava Brychty. Fond dále obsahuje i vitraile, z nichž dvě nejstarší z chrudimského kostela sv. Michaela pocházejí z 1. poloviny 16. století, několik zrcadel, kolekce těžítek, pivních, sodovkových a  lékárenských lahví, doplňované převážně v posledních letech, předměty z domácností, se vztahem či náměty z regionu. V rámci podsbírky historie je evidováno více než 1300 kusů sbírkových předmětů, předměty lidového charakteru (např. prysky z 19. století) v počtu 20 kusů náleží do podsbírky jiná – etnografie.


sklo1-1 sklo4-4

VÁNOČNÍ OZDOBY
Ač v minulých desetiletích nepatřily k prioritám akviziční činnosti muzea, jedná se v současnosti o ojedinělý soubor více než 6 700 kusů převážně foukaných skleněných vánočních ozdob. V 70. letech 20. století sice muzeum získalo malou kolekci, k rozšíření však došlo až v 90. letech 20. století získáním staré vzorkovny skleněných ozdob z provozovny Vánočních ozdob, DUV – družstva v Horním Bradle z 2. poloviny 20. století, ale i nákupy starších typů perličkových, vatových, papírových i kombinovaných (tzv. sebnitzských) ozdob z období od konce 19. století. Soubor byl dále doplněn o regionální produkci firmy Neor, a. s. (roku 2000) a  Rükl, s. r. o. (roku 2005) z Trhové Kamenice, a také o novější produkci (z let 1999-2002) z Horního Bradla.


Jezulátko v postýlce, papír, leonský drát, skleněné vlákno, tragant, přelom 19. a 20. století, Německo - Sebnitz    
   

PORCELÁN, KERAMIKA
Od počátků existence muzea byly do fondu získávány jak jednotliviny (z Čech, Slovenska, Míšně, Vídně, Delftu), tak i celé kolekce české i světové provenience, a to z období od 17. století. K významnějším patří kolekce porcelánu Kodaňské královské manufaktury, keramiky Celdy Kloučka a jeho žáků, sochaře Františka Bílka, Anny Suchardové-Boudové i  holandské keramiky z počátku 20. století, zakoupené jako ukázka tehdejší současné význačné produkce, stejně jako keramika podle návrhu architekta Jana Kouly. Soubor více než 1400 kusů předmětů je v posledních letech doplňován spíše o typické dobové předměty, používané v regionu.


DÝMKY A KUŘÁCKÉ POTŘEBY
Soubor předmětů převážně regionálního charakteru obsahuje více než 460 kusů předmětů (dýmky, včetně postupu výroby dýmky, stojánky, tabatěrky, cigaretové špičky…). První dýmky byly získány od výrobců z Prosečska, Krounska a Svratecka na počátku 20. století. Vzhledem k známé tradiční výrobě na Prosečsku byl soubor doplňován v letech 1975, 2003 a 2006 i o tovární výrobu dnešního podniku BPK. V kdysi masívně rozšířené tradici domácké výroby dýmek v Proseči donedáva pokračoval jediný výrobce – Pavel Háp. Roku 2006 muzeum zakoupilo kolekci 83 předmětů z jeho dílny.

      

TEXTIL
Fond je rozdělen na část historickou a lidovou.

Historický textil, poměrně velký soubor asi 4100 kusů předmětů, zahrnuje měšťanské výšivky, oděvy i oděvní doplňky (obuv, pokrývky hlavy, slunečníky, kabelky aj.), užitkový textil, uniformy, prapory, vlajky a stuhy, tkaniny, ale i liturgický textil od středověku po současnost. Nejstarší jsou tři koptské tkaniny z 5.6. století. Většina předmětů však pochází z českých zemí a z regionu, k nejvýznamnějším patří soubor bílého vyšívání a krajek z Chrudimska, práce žákyň kurzů pořádaných chrudimským muzeem počátkem 20. století. Do fondu náleží i několik orientálních výšivek, jako např. části tureckého stanu z  doby obléhání Vídně roku 1683. Historický textil je průběžně doplňován o typickou dobovou produkci nebo předměty se vztahem k regionu.

Soubor lidového textilu obsahuje něco přes 1000 kusů předmětů a byl tvořen již od založení muzea. Nejvíce je zastoupeno období 2. poloviny 19. století a století dvacáté. Obsahuje bohatou kolekci lidových vyšívaných čepců, holubinek, kompletní kroje z Chrudimska a východních Čech, včetně jejich doplňků, lidové výšivky, modrotisk aj.

Pánský rokokový kabát s výšivkou, 80. léta 18. století

HISTORIE, ŘEMESLA, MILITARIA
Fond dokumentuje řemesla, obchod, domácnost, spolky i historické události především na Chrudimsku a je průběžně doplňován o doklady řemesel a oborů lidské činnosti. Dnes obsahuje přes 2300 kusů předmětů z různých materiálů – dřeva, kovu, papíru, kůže atd.


Specifickou skupinu představují militaria. Patří sem, kromě několika palných zbraní (pistolí), především chladné zbraně (šavle, meče, kordy, tesáky, dýky) a výstroj a výzbroj (přilby, nábojnice, prachovnice) v počtu více než 300 kusů ze 17.-20. století. Tyto předměty převážně evropské provenience pocházejí z vojenského, loveckého i úřednického prostředí. Nejatraktivnějším z nich je francouzský lovecký tesák z  18. století, zdobený řezbou ve slonovině.


HISTORICKÉ HRAČKY
Převážnou část z více než 700 předmětů tohoto fondu tvoří 3 kolekce – dřevěné hračky Hořického hračkářského družstva, plechové hračky Rudolfa Elgarta z Chrudimi a olověné figurky husitského vojska Hanuše Kuffnera z Prahy, které byly získány v prvním desetiletí 20. století. Ostatní pak jsou jednotliviny, jako panenky, nábytek, hry, nádobíčko, většinou používané v regionu, k zajímavým předmětům patří několik hraček Minky Podhajské z 20. let 20. století.

   
   

NÁBYTEK A DŘEVOŘEZBY
Většina z přibližně 300 kusů předmětů pochází ze starších muzejních fondů. Jedná se o měšťanský nábytek – sekretáře, komody, truhly, stoly, židle i celé pokojové komplety z období od 17. do 20. století, včetně interiéru jídelny v lidovém stylu z konce 19. století – práce chrudimských řemeslníků, truhlářů a čalouníků, absolventů bývalé c. k. odborné dřevařské školy, zhotoveného podle návrhu architekta Jana Kouly. Z dřevořezeb, kromě několika dalších autorských prací z počátku 20. století (Bohumila Vlčka, Josefa Kratiny) jmenujme práce žáků a učitelů téže školy z poslední třetiny 19. století.

 

PŘEDMĚTY Z KOVU
Předměty z různých kovů – železa, cínu, mědi, mosazi, bronzu… v počtu asi 1100 kusů byly získávány od 90. let 19. století a pocházejí převážně z českých zemí ze 17.-20. století. Soubor obsahuje jak zámky, kování, nádoby, plakety, kované náhrobní kříže z Chrudimska z 17.-19. století, tak i kolekce secesních předmětů z Uměleckoprůmyslové školy a odborné zlatnické školy v Praze z počátku 20. století.

  
      

OKRASNÉ A UŽITKOVÉ PŘEDMĚTY
Soubor předmětů z různorodého materiálu z měšťanského i církevního prostředí. Osvětlovadla v počtu asi 180 kusů předmětů (lampy, lustry, kahany, svícny, lucerny) z kovu, skla, porcelánu i keramiky, a dále šperky, bižuterie, církevní předměty z kovu, kůže, kamene, skla, dřeva, perleti, slámy, vosku, kosti, keramiky, papíru v počtu více než 800 kusů, převážně z českých zemí, ale i z Orientu a Balkánu, popř. jiných oblastí. Cenný je závěsek se sv. Jiřím z 16. století, destička ze slonové kosti z konce 15. století, zajímavá je malá kolekce tzv. klášterních prací, vyráběných v klášterních dílnách.

 okrasne-a-uzitkove-predmety-3 
   
TECHNIKA
Fond nevytváří vývojovou řadu, obsahuje různé typy šicích strojů, měřicích a optických přístrojů, fotoaparátů, hracích strojků, několik praček, psacích strojů atp. V počtu asi 290 kusů, které pocházejí jak z domácností, tak i ze škol a úřadů. Hodiny v počtu asi 90 kusů slouží jako doklad měšťanské domácnosti v období 18.-20. století. Převažují různé typy stolních a nástěnných hodin i kapesních hodinek, k zajímavým předmětům patří mosazné sluneční hodiny z 18. století, cínové olejové hodiny z 19. století i stolní secesní hodiny ve tvaru motýla.

    

NUMIZMATIKA
Patří k nejstarším sbírkovým celkům, její základ položil již v 60. letech 19. století JUDr. Emanuel Pippich, když muzejnímu spolku věnoval velkou část mincí ze své kolekce. Soubor se pak rozrůstal dalšími dary a  nálezy. V současné době obsahuje více než 5200 mincí a 1200 papírových platidel. Zahrnuje ve skromné míře platidla všech mincovních období na českém území a torzovitě platidla evropských a mimoevropských států od starověku po 20. století.


Ke kolekci platidel byl připojen soubor medailí a odznaků obsahující převážně pamětní ražby k hasičských sjezdům, výročím spolků, sokolským cvičením a jiným slavnostním událostem v regionu i mimo něj. Součástí tohoto souboru je také několik řádů a vyznamenání.

 
    
   

SFRAGISTIKA
Tento soubor obsahuje více než 300 pečetních otisků a téměř 130 typařů a kovových razítek převážně z regionu. Vznikal od založení muzejního spolku dary, nákupy a příležitostným sběrem. Součástí je také kolekce 24 papírových desek s pečetními otisky převážně soukromých osob, které pocházejí z pozůstalosti po chrudimském děkanu Josefu Liboslavu Zieglerovi (zemřel 1846). V posledních letech byla sbírka doplněna několika razítky a pečetníky soukromých osob a spolků z regionu.

  

OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY
Sbírka má regionální charakter, zaměřuje se na topografii, události a osobnosti regionu.

Soubor obrazových a zvukových záznamů zahrnuje filmy, fotografie, fotografické negativy, diapozitivy a  zvukové nahrávky (magnetofonové pásky a gramodesky). Soubor filmů obsahuje 16 mm (194 ks) a 8 mm filmy (20 ks) různé technické úrovně. Jsou zde zastoupeny filmy němé, němé s titulky, němé s magnetofonovou nahrávkou a zvukové. Obsahově se zde profilují tři skupiny. Nejstarší část zahrnuje filmy z let 19451948, zachycující poválečná pietní shromáždění v Ležákách, či sokolský slet v Chrudimi roku 1947. Druhá část vznikla pro vlastní potřeby muzea jako doprovod k výstavám a přednáškám. Nejpočetnější část pochází z činnosti filmového kroužku Chrudimská kamera, který natáčel pro zdejší kino krátké aktuality z dění v Chrudimi a na Chrudimsku.

Soubor nepohyblivých obrazových záznamů obsahuje 9200 fotografií, 29 000 fotografických negativů a 2 900 diapozitivů. Jedná se o nejstarší část sbírky, začala vznikat náhodou sběratelskou činností muzejního spolku. Teprve po vzniku muzea můžeme mluvit o systematickém rozšiřování souboru, kdy muzejní fotograf začal zhotovovat snímky chrudimských domů, pro region významných událostí či muzejních předmětů. Soubor obsahuje převážně fotografie (starší techniky jako daguerrotypie jen ojediněle); skleněné negativy, celuloidy, filmy a kinofilmy; barevné a černobílé diapozitivy a diapozitivy na skle.

Soubor zvukových záznamů obsahuje 109 magnetofonových pásek a 568 gramofonových desek. Zvukové záznamy nebyly zpočátku získávány za účelem vytvoření sbírky, naopak byly využívány ve vlastním provozu muzea (vernisáže, výstavy, přednášky). Tomu odpovídá obsah nahrávek. Na magnetofonových páskách jsou zachyceny muzejní besedy a přednášky, rozhlasové pořady či chrudimské vysílání rozhlasu po drátě nebo vzpomínky pamětníků. Na gramofonových deskách jsou nahrávky operních pěvců, hudebníků či zpěváků pocházejících nejen z Chrudimska.


PÍSEMNOSTI A TISKY
Soubor písemností a tisků je velice různorodý, zahrnuje mapy a plány, pohlednice, drobné tisky, plakáty a vyhlášky, pozvánky, kalendáře, novoročenky a jiné převážně dvourozměrné předměty. V mapové kolekci najdeme 700 různých map a plánů, z toho asi 200 z regionu. Převažují zde tištěné mapy českých zemí a okolních států z 18. až 20. století, doplněné několika plány světových měst. Regionální část zahrnuje jak rukopisné, tak tištěné mapy, včetně turistických. Významné pro region jsou plány města Chrudimi, zachycující jeho stavební vývoj od 20. let 19. století po současnost.


Soubor pohlednic je početnější, obsahuje víve než  5500 exemplářů. Patří k pozdějším sbírkovým celkům, což je pochopitelné vzhledem k době vzniku pohlednic a jejich rozšíření. Nejvíce jich pochází právě z období zlaté éry pohlednic z let 1896 až 1914. Jsou zde zastoupeny různé techniky od litografie, chromolitografie, světlotisku, hlubotisku a bromografie až po ofset. Sbírka je rozdělena na část regionální (Chrudim a Chrudimsko) a neregionální (příležitostné, zahraniční, ostatní města v ČR).

Ostatní písemnosti jako jsou drobné tisky, plakáty a vyhlášky, pozvánky, kalendáře, novoročenky aj. Pocházejí převážně z území chrudimského regionu a dokumentují jeho vývoj v 19. a 20. století. Tento soubor je stále doplňován novými pozvánkami, plakáty a drobnými tisky z kulturních akcí v regionu.

Samostatným souborem v této skupině je literární archiv. Obsahuje písemnosti regionálních spisovatelů a kulturních pracovníků (A. Gallat, P. Papáček, K. Pippich aj.). Součástí jsou také písemnosti zdejšího výjimečného humoristického spolku Kosů. K literárnímu archivu byla připojena korespondence významných osob, například hudebních skladatelů B. Smetany nebo V. Nováka a spisovatelů A. Jiráska či M. Majerové.

  

FOND JOSEF RESSEL
Důležitou součástí podsbírky historie je fond chrudimského rodáka, vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla (1793–1857). Obsahuje jednak kopie dokladů, korespondence a rukopisů tohoto vynálezce a jeho rodiny, jednak písemné materiály k oslavám výročí Josefa Ressla, stavbám pomníků, pamětním deskám a výstavám. Fond vznikal postupně od založení muzea. Nejstarší materiály pocházejí z činnosti chrudimského městského úřadu, který je muzeu věnoval.

Dalšími významnými dary přispěli Resslův syn Jindřich Ressel (korespondence ke sporu o prioritu lodního šroubu), F.G. Péro (kopie Resslových písemností, modely lodního šroubu) a A. J. Kalandra (Resslův autograf). Část písemností (korespondence, pozvánky, plakáty) pochází z vlastní činnosti muzea, které se významě podílelo na Resslových oslavách v letech 1937, 1957, 1993 a 2007. Fond je stále doplňován písemnostmi z dalších oslav. Památky na Josefa Ressla jsou uloženy také v podsbírce výtvarné umění (busty a portréty Josefa Ressla).