Chrudimský vlastivědný sborník vychází od roku 1996 zpravidla jednou do roka. Obsahuje články z různých oborů (historie, přírodověda, archeologie, literatura, hudba, umění) týkající se východních Čech.

Rok na statku

Heřmanoměstecké cechy ve světle urbáře panství Heřmanův Městec a Stolany z 1658
Hydrodynamické pohony vysokozdvižných vozů Transporty n. p. Chrudim
Přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v letech 1873-1880 ve světle písemných pramenů
Chrudimské muzeum a retrospektivní regionální bibliografie historické a vlastivědné literatury

Kardinál Maria Tadeáš Trauttmansdorf a společenský vzestup rodu Wiederspergerů
K datování hradiště Rabouň: (k.ú. Doly, okres Chrudim)
MUDr. František Novotný – chrudimský lékař, politik, národovec
Hudba a gastronomie
Zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (katastrální území Seč a Hoješín, okres Chrudim) aneb Ústupky roku 1315?
Kostel sv. Jakuba v Rané a jeho počátky    
Tři ojedinělé nálezy středověkých seker z okolí Luže: (k. ú. Zdislav a Řepníky)
Črty k správnímu vývoji rychmburského panství    
Příběh obce Kočí    
Chrudimský kšaft Ludmily Plesové z roku 1614  
"Staronové" a nové archeologické nálezy z Břetislavovy ulice v Chrudimi Podivuhodný život Josefa Kohoutka aneb stručný obraz života jednoho chrudimského občana ve 2. polovině 19. století ve světle jeho deníku Filmové a televizní Chrudimsko (dodatky) Stavební a historický vývoj kapucínského konventu v Chrudimi

Chrudimské dědictví Anny Marie Šudové ze Semanína (sonda do jednoho dědického sporu v Chrudimi za třicetileté války)
K historii statku a špýcharu v Řestokách u Chrasti (přehled majitelů řestockého statku do 18. století)
Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech u Skutče v roce 2016
Příspěvek k vývoji sídelních objektů na chrudimské ostrožně
Bibliografie Chrudimského vlastivědného sborníku 1996–2016

Filmové a televizní Chrudimsko II – Chrudim (2. část)
Poznámky k historii a stavebnímu vývoji kostela sv. Víta v Morašicích u Chrudimi
Konec rodu Plesů Heřmanských ze Sloupna v Chrudimi
Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberk v roce 2011

Filmové a televizní Chrudimsko II – Chrudim (1. část)
První světová
Několik poznámek k historii zámku v Medlešicích u Chrudimi
Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice)
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě obchvatu Chrudimi
Mistr Jan Netorýn z Dražice – příklad sociální prostupnosti rytířského stavu v polovině 16. století?

Restaurační práce Františka Schmoranze staršího v Chrudimi
Skutečský trestní soud v 16.–18. století
Letecké havárie a nouzová přistání na Chrudimsku do roku 1939
Několik poznámek k obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429
Záchranný archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči (příspěvek archeologie k počátkům Skutče)
Muž, který snědl boha – ohlédnutí za výstavou Antické mýty jinak 
Šporkovské lázně ve Vápenném Podole

Pronikání barokních myšlenek do Čech a chrudimští malíři 17. a 18. století
Paleolitické a mezolitické nálezy ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi
Ing. Karel Křivský, mimořádná osobnost zahradnictví Chrudimska i České republiky
Mořic Lüssner a stopy jeho činnosti v Chrudimi
Nález popravčího meče z Chrudimi. Příspěvek k poznatelnosti artefaktu archeologickými metodami
Nález ženského kovového článkového opasku (tzv. Brautgürtel) z Podlažic 
Laténské sídelní objekty na lokalitě Chrudim - Píšťovy
Záchranné archeologické výzkumy v Předhradí (okr. Chrudim) v roce 2012. Příspěvek k poznání opevnění tzv. Městečka
Pověst nebo realita? aneb Záchranný archeologický výzkum při odbahňování Panského rybníka ve Stolanech v roce 2011

Drobné nálezy z mladší doby kamenné ze Starých Jesenčan
Paleolitické a mezolitické nálezy ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi
Tyglíkovité lampičky z Chrudimi
Filmové a televizní Chrudimsko
Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku

Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006
Pravěké osídlení v Chrudimi - Hradební ulice
Bohatý soubor skla v Chrudimi - Hradební ulice
Okutí dřevěného rýče a lopaty z Chrudimi - Hradební ulice
Nález raně novověké prachovnice z Chrudimi
Nález dvojice Benediktových křížů z Chrudimi - Hradební ulice