Nález hromadného hrobu / Bítovany - okr. Chrudim / 2005

Na jaře roku 2005 byl při terénních úpravách svahu pro parkoviště před bývalým hostincem, byl porušen hromadný hrob obsahující značné množství lidských pozůstatků. I přes nepříznivé počasí bylo provedeno začištění řezu a vyhloubení kontrolní sondy, která měla ověřit maximální hloubku nalezeného objektu. I přes vzorkování nebyl získán archeologicky zajímavý materiál.

Objekt projevující se kumulací lidských kostí v délce asi 3 m, byl narušen při odkopání svahu pod gotickým kostelem. Po začištění se jasně vyrýsoval vanovitý výkop vhloubený do hnědožluté spraše, vyplněný poměrně kyprou hlinitou výplní hnědošedé barvy a značným množstvím lidských kostí v neanatomickém pořádku. Ve střední části se vlivem postdepozičních procesů mírně prosedla. Místy bylo zjištěno nahromadění dlouhých kostí, někdy i křížem přes sebe. Mezi kostmi nebyly kromě ojedinělých zlomků dřeva nalezeny žádné archeologické artefakty. Vzhledem k tomu, že tato jáma byla vyhloubena mimo areál tehdejšího kostelního hřbitova, přímo pod hřbitovní zdí, je nutno vyloučit úvahu o vrcholně středověké kostnici. Tento hromadný hrob je i vzhledem k charakteru hrobové výplně druhotnou skládkou lidských ostatků po zrušení hřbitova v první polovině 19. století.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

BítovanyBítovany