Záchranný archeologický výzkum / Rosice u Chrasti - okr. Chrudim / 2005

Rosice jsou pro archeology známou pravěkou a středověkou lokalitou. Po dohodě s investorem byl proveden na lokalitě záchranný archeologický výzkum menšího rozsahu, který měl přinést základní informace o osídlení této lokality. Vlastní terénní práce probíhaly po zajištění přístupu na zkoumanou plochu v jedné etapě od 27. června do 1. července roku 2005.

Po skrývce ornice se ukázalo, že do podloží tvořeného žlutohnědou spraší se zahlubovala série kůlových jamek a dvou větších mělčích objektů. Kůlové jamky tvořily několik různě velkých kůlových staveb, které nemohly existovat současně. Největší a nejstarší stavbou byl neolitický dlouhý kůlový dům o min. délce 30 m, orientovaný svou delší stranou ve směru severozápad - jihovýchod. Stavba nemohla být vzhledem k omezenému rozsahu sondy prozkoumána v celé šíři. Byly zjištěny minimálně tři řady kůlů. Ačkoliv neznáme celou šířku stavby, můžeme ale předpokládat pětiřadou kůlovou konstrukci.  

Snad v období kultury únětické /starší doba bronzová, 1800 – 1550 př. Kr./ vznikl před průčelím neolitického dlouhého domu jiný dům kůlové konstrukce, orientovaný ve směru sever – jih. Sonda zachytila pouze jeho severní průčelí a několik kůlových jamek tvořících stěny. Výplň jedné jamky poskytla spodní část hrncovité nádoby.

Část shodně orientovaného půdorysu byla odkryta ve střední části sondy. Objekt je patrně mladší, výplň kůlových jamek má odlišný charakter od předešlých dvou kůlových domů. Vzhledem k tomu, že nebyl získán datovatelný archeologický materiál, nelze přesněji tento dům chronologicky zařadit.

Ačkoliv byla na lokalitě doložena raněstředověká keramika, nebyly překvapivě výzkumem zjištěny žádné shodně datované objekty. Na základě terénního pozorování lze říci, že patrně podlehly orbě a terénním úpravám na sklonku 19. a počátku 20. století. Pod ornicí zůstaly zachovány pouze spodní části objektů, které překrývají pravěké kůlové jamky. Tyto objekty mají shodnou výplň jako posledně zmiňovaný půdorys kůlového domu. 

 

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

Obrázek Obrázek
Obrázek

Obr. 1  Kůlová jamka s keramikou Únětická kultura
Obr. 2  Pohled na zkoumanou plochu
Obr. 3  Superpozice objektů