Záchranny archeologický výzkum / Libišany - okr. Pardubice / 2007

Území obce Libišany je už na počátku 20. století místem s častými archeologickými nálezy. Od 80. let 20. století probíhají povrchové sběry na území obce, které prokázaly přítomnost mnoha archeologických kultur.

Plošný odkryv provedený v roce 2005 při výstavbě dálnice D11/05-2, naleziště 20, v poloze Na nivách prokázal výskyt kultur s vypíchanou keramikou, s nálevkovitými poháry, slezskoplatěnické kultury, zastoupeno bylo i období laténské, raný a vrcholný středověk a novověké období. Ve dnech 26. května až 31.července 2007 provedlo Regionální muzeum v Chrudimi záchranný archeologický výzkum při výstavbě rodinného domu na ppč. 840/40, 840/39, 840/1.  

Vzhledem k tomu, že objekty byly zkoumány v půdorysu, můžeme  stanovit stratigrafické vztahy mezi jednotlivými objekty. Do rostlého terénu se zahlubovalo 48 archeologických objektů. Při výzkumu bylo získáno pouze několik poznatků, které by mohly objasnit dataci jednotlivých objektů. Objekty 2 - 49 mají shodnou charakteristickou tmavě šedou humózní (hlinitou) výplň, na základě které je s jistou dávkou opatrnosti můžeme datovat do stejného období – pravděpodobně pravěkého. Objekty jsou kruhového půdorysu s průměrem cca od 20 cm až po 80 cm. Původní funkci objektů lze přiřadit k sloupovým jamám, jenž tvořily součást nadzemní dřevohliněné konstrukce. Lineární řazení sloupových jam lze jen vyčíst jen v jižní části zkoumané plochy. Keramika pocházející z jednotlivých objektů je datována do období kultury s vypíchanou keramikou (cca 4900/4800 – 4500 př. n. l.).

 

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

Obrázek

Obr. 1 – Kůlová jamka s vypálenou mazanicí. Foto J. Musil