Statická sondáž u čp. 97/I ve Štěpánkově ulici v roce 2009

Za čp. 97/I ve Štěpánkově ulici bylo zjištěno statické narušení parkánové hradby. V souvislosti s plánovaným statickým zajištěním zdi byla realizována statická sondáž, kterou provedlo regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmami Jan Osina a Geo-CZ.

Stratigraficky nejstarším zjištěným prvkem opuková skála, na kterou je založena parkánová hradba. Prostor mezi hradbou a městem byl vyplněn sérií navážek. Do poslední z nich se zahlubují dva výkopy – výkop pro raně novověkou fekální jímku a liniový výkop podél hradby, který patrně souvisí s opravou hradby ve 2. polovině 15. – 1. polovině 16. století. Báze jímky nebylo dosaženo. Ačkoliv jímka nebyla založena přímo u líce hradby, muselo docházet k průsaku silně kyselé vody po spádnici směrem k hradby a ke vzniku statických poruch. Stratigrafický vývoj na lokalitě uzavírá uložení vrstvy zahradního drnu/mulče.

V sondě II u vnější paty hradby byly mimo to registrovány základy stavby, v jejímž zdivu se uplatnil pískovec. Na základě rozboru archeologického materiálu soudíme, že stavba musela vzniknout v průběhu 18. – 1. poloviny 19. století. Na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1839 je zde zakreslena dřevěná stavba mlýnské budovy.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

obr. 1obr. 2 
obr. 3obr. 4 

Obr. 1 – Chrudim, Štěpánkova ul. Pohled na vnější líc parkánové hradby, u jejíž paty se nalézala sonda II.
Foto J. Musil.

Obr. 2 – Chrudim, Štěpánkova ul. Dvorek za čp. 97/I. Sonda I. Foto J. Musil.

Obr. 3 – Chrudim, Štěpánkova ul. Dvorek za čp. 97/I. Sonda I. Detail narušeného středověkého zdiva.
Foto J. Musil.

Obr. 4 – Chrudim, Štěpánkova ul. Dvorek za čp. 97/I. Sonda I. Část odkrytého půdorysu raně novověké fekální jímky. Foto J. Musil.