Dne 22.8.2008 byla zjištěna stavební aktivita na samém jihozápadním okraji intravilánu obce Bylany.

V srpnu roku 2008 byla zjištěna nehlášená stavební aktivita v městské památkové zóně. Po kontaktování investora byly práce pozastaveny a proběhl záchranný archeologický výzkum menšího rozsahu, který provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou GEO-CZ (geodetické a dokumentační práce).

Východní a severovýchodní část Chrudimi patří k dlouhodobě známým archeologickým lokalitám. Na základě dřívějších zjištění a provedené povrchové prospekce bylo zřejmé, že plánovaný areál obchodního centra FAMILY CENTER se nalézá v území s archeologickými nálezy, datovatelnými do pravěkého a raně středověkého období.

Obec Podlažice se nalézá asi 1 km jižně od městečka Chrast u Chrudimě. Na jejím severním okraji u barokního kostela sv. Markéty se rozkládal zaniklý benediktýnský klášter, který se poprvé připomíná v roce 1159. Nejstarším známým opatem se stal Hugo, připomínaný roku 1160.

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí inženýrských sítí ve Filištínské, Kollárově a Fortenské ulici v Chrudimi v roce 2007 byl proveden záchranný archeologický výzkum, který přinesl důležité poznatky o vývoji osídlení od pravěku po současnost.

Dne 24. srpna 2007 byl proveden drobný záchranný výzkum při havárii elektropřípojky pro čp. 64 a 65 v Břetislavově ulici v Chrudimi.

Kostel sv. Josefa se nalézá na východní straně chrudimské ostrožny v přímém sousedství vlastního opevněného jádra města. Vlastní kostel byl založen do prostoru druhého městského příkopu, který vznikl na počátku 15. století, což ovlivnilo poněkud neobvyklou podélnou orientaci kostela v ose S-J.

Kostel sv. Josefa se nalézá na východní straně chrudimské ostrožny v přímém sousedství vlastního opevněného jádra města. Vlastní kostel byl založen do prostoru druhého městského příkopu, který vznikl na počátku 15. století, což ovlivnilo jeho orientaci v ose S-J.

Území obce Libišany je už na počátku 20. století místem s častými archeologickými nálezy. Od 80. let 20. století probíhají povrchové sběry na území obce, které prokázaly přítomnost mnoha archeologických kultur.

Na přelomu srpna a září loňského roku provedlo Regionální muzeum v Chrudimi v souvislosti s kompletní rekonstrukcí komunikace a inženýrských sítí záchranný archeologický průzkum v místě branského systému tzv. Dolní /též Čáslavské, Pražské/ brány.

Nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum v Chrudimi od roku 1996 proběhl na nároží Hradební ulice a Resslova náměstí v období duben až říjen 2006.

Popisovaná lokalita se nalézá na severním cípu intravilánu města Chrudimi. Prostor průmyslové zóny leží v přímém sousedství několika známých archeologických lokalit.